Regulamin Serwisu

1.Firma Magdalena Polak Elfago Nip: 6631465450 zajmuje się serwisem maszyn przemysłowych i rolniczych w ramach napraw pogwarancyjnych.

2.Przekazanie do serwisu sprzętu do naprawy oznacza przyjęcie przez Klienta wszystkich warunków, na podstawie których serwis świadczy usługi naprawy.

3.Warunki i sposób przyjęcia sprzętu do naprawy:

3a. Należy wypełnić formularz zgłoszenia naprawy pobrany ze strony internetowej firmy P.P.H.U Elfago z zakładki o nazwie: „Formularz Zgłoszenia Naprawy”

3b. Klient zobowiązany jest w dalszej kolejności do odpowiedniego przygotowania sprzętu do wysyłki, a do czynności tych należy:

dołączenie do wysyłki wypełnionego formularza zgłoszenia naprawy

staranne zapakowanie i zabezpieczenie sprzętu

właściwe oklejenie i zabezpieczenie paczki

4 Ryzyko uszkodzenia sprzętu w wypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia w czasie transportu do serwisu ponosi klient

4a.W przypadku otrzymania przez serwis przesyłki niewłaściwie zabezpieczonej lub niemożliwej do odesłania ze względu na ryzyko uszkodzenia sprzętu, firma Magdalena Polak Elfago doliczy koszty nowego opakowania w wysokości 20 zł netto, które to koszty poniesie Klient

5.Firma Magdalena Polak Elfago nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego transportu sprzętu do naprawy lub po jej dokonaniu. Prosimy o sprawdzenie otrzymanego towaru przy kurierze – w razie stwierdzenia uszkodzeń, należy spisać protokół, który jest podstawą do złożenia reklamacji w firmie kurierskiej

5a Firma Magdalena Polak Elfago nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki, które zostały utracone w drodze do firmy Elfago.

5b Firma Magdalena Polak Elfago nie odbiera żadnych urządzeń do naprawy przesłanych na koszt firmy Elfago.

6.Czas naprawy trwa od 2 do 7 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Klienta, czas naprawy może ulec wydłużeniu, np. ze względu na transport podzespołów z zagranicy, może być uwarunkowany dostępnością części zamiennych lub stopniem skomplikowania usterki.

7.Na wykonane naprawy i usługi firma Magdalena Polak Elfago może udzielić gwarancji na 1 miesiąc, 3 miesiące lub 6 miesięcy liczonej od daty wykonania świadczenia, jednak za dodatkową umówioną przez strony opłatą, istnieje możliwość jej wydłużenia. Liczba dni gwarancji zależy od typu usterki i stanu urządzenia.

7a. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w protokole zdawczo-odbiorczym lub zleceniu serwisowym (formularzu zgłoszenia naprawy) jako wykonane przez serwis

7b. Firma Magdalena Polak Elfago nie odpowiada za efekty destrukcyjnych procesów zapoczątkowanych przed przyjęciem sprzętu do naprawy. Przykładem tego typu procesów są między innymi: naprężenia mechaniczne prowadzące do późniejszych uszkodzeń, zalanie urządzenia cieczą, które wywołuje awarię w późniejszym terminie, złe umocowanie urządzeń odprowadzających ciepło, uszkodzenia układu zasilania, nieprawidłowy montaż po poprzednich naprawach, pozostawione wewnątrz urządzenia luźne elementy, nieudane próby napraw prowadzone przez inny serwis lub na własną rękę

7c. Celowe, samodzielne przeróbki serwisowanego w firmie Magdalena Polak Elfago sprzętu powodują utratę gwarancji na wykonaną usługę. Gwarancja na elementy nie obejmuje:

uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, itp.)

uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia

przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (powódź, pożar, przepięcie)

części na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych serwisu

7d. Firma Magdalena Polak Elfago zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego, że część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w tzw. technologii SMD i BGA, a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny.

8.O terminie zakończenia naprawy, zmianie statusu zlecenia, kosztach przekraczających podany w formularzu limit itp, klient zostanie poinformowany w wybrany przez siebie sposób (mail, sms, telefon).

9.Ustalenia dotyczące ceny wykonania usługi dokonane telefonicznie są uznawane za wiążące i są zawsze potwierdzane wysłanym emailem lub wiadomością sms.

9a. Po otrzymaniu naprawionego sprzętu Klient zobowiązany jest do potwierdzenia telefonicznie czy urządzenie działa.

9b. Firma Magdalena Polak Elfago po otrzymaniu niniejszego potwierdzenia od Klienta wysyła fakturę z ustaloną kwotą zapłaty za usługę. W przypadku braku potwierdzenia przez Klienta naprawy w czasie 7 dni roboczych firma Michał Polak Elfago zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury z kwotą do zapłaty za naprawę tak jakby naprawa była dokonana.

9c. Firma Magdalena Polak Elfago zastrzega sobie prawo pobrania zapłaty za usługę po stwierdzeniu innej usterki w naprawianym urządzeniu. Decyzję o naprawie innej usterki podejmuje Klient. Inną usterką w rozumieniu niniejszego Regulaminu Serwisu jest nowa usterka, która powstała w naprawianym urządzeniu z przyczyn niezależnych od Firmy  Elfago, a znajduje się jeszcze w procesie naprawy.

10.Klient ma prawo do ponownego zgłoszenia i wysłania urządzenia do naprawy jeśli urządzenie jednak nie działa. W celu zgłoszenia ponownie naprawy Klient wypełnia formularz reklamacyjny na stronie internetowej Firmy.

10a. Jeżeli reklamowany sprzęt okaże się w pełni sprawny, Klient zostanie obciążony opłatą za ekspertyzę techniczną w wysokości 200,00 zł.

11.Firma Magdalena Polak Elfago nie podejmuje się przyjęcia do naprawy od danego Klienta tego samego urządzenia z tą samą usterką po raz trzeci, jeśli urządzenie było już naprawiane dwa razy w serwisie Firmy.

12.Firma Magdalena Polak Elfago nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody (mechaniczne, elektryczne, BHP, pożarowe, lub jakiekolwiek inne) związane z urazem lub wypadkiem człowieka, wynikłe z zamontowania naprawianego urządzenia w maszynie.

13 Przetwarzanie danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w bazie Klientów Firmy Magdalena Polak Elfago, jest art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych. Oznacza to, że dane osobowe z w/w bazy będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia, ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń, a także obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

14.Firma Magdalena Polak Elfago zastrzega sobie prawo dokonania zmian w Regulaminie Serwisu